Egzamin kyu

Listopad 2008 drugi egzamin kyu

judo toporowice judo

judo toporowice judo     judo toporowice judo 1

judo toporowice judo 2     judo toporowice judo 21